mapa(nie)pamięci
O projekcieAbout the projectPami?? zapisanaPunkty na mapieEdukacjaKontakt

Punkty na mapie

Mapa Bi?goraja
Ma mapie (nie)pami?ci mo?na wyró?ni? kilka punktów. Opowie?ci z nimi zwi?zane sk?adaj? si? histori? relacji panuj?cych w Bi?goraju przed wojn?. Pokazuj? miejsca, których ju? nie ma w po??czeniu z istniej?cym krajobrazem miasta. Nie wyczerpuj? tematu pami?ci o bi?gorajskich ?ydach, a raczej go otwieraj? i pokazuj? przestrzenie, które warto dalej przeszukiwa?. Pokazuj? z?o?ono?? problematyki pami?ci powojennej o mieszka?cach miasteczka, którzy ju? nie powrócili do swoich domów, sklepów. Dawne kole?anki ju? nigdy wi?cej nie pojawi?y si? w szkolnych progach. Po ?ydowskiej spo?eczno?ci pozosta?o te? troch? materialnych ?ladów, wszystkie one sk?adaj? si? na dziedzictwo kulturowe miasta.

ulica Mostowa/ulica Lubelska

?ycie codzienne

Cmentarz

Wojna

Po wojnie

Uzupe?nieniem powy?szych grafik jest stworzona w ramach projektu Shtetel Routes makieta Bi?goraja. Zobacz trailer