mapa(nie)pamięci
O projekcieAbout the projectPami?? zapisanaPunkty na mapieEdukacjaKontakt

Edukacja

W ramach stypendium przeprowadzone zosta?y ankiety na temat wiedzy o bi?gorajskiej ?ydowskiej spo?eczno?ci w?ród m?odzie?y licealnej. Ankietowane osoby pytane by?y tak?e o ich opini? w kwestii takich tematów jak edukacja o bi?gorajskich ?ydach i konieczno?ci lub jej braku upami?tniania wydarze? zwi?zanych z ?ydowskimi mieszka?cami.

Udzia? w ankiecie wzi??o 146 osób, uczniów i uczennic III klas Liceum Ogólnokszta?c?cego im. ONZ w Bi?goraju. Wybór szko?y by? nieprzypadkowy, to w?a?nie na jego terenie w przesz?o?ci znajdowa? si? stary cmentarz ?ydowski.

Wyniki ankiety mia?y pokaza? w jaki sposób opracowa? materia?y edukacyjne, z wykorzystaniem zebranych informacji, aby m?odzie? mog?a uzupe?ni? swoj? wiedz? na temat ?ydowskich mieszka?ców Bi?goraja. Dok?adn? analiz? ankiet mo?na znale?? tutaj.

O komentarz do wyników ankiet poprosi?am Aleksandr? Zi?czuk - trenerk?, autork?, redaktork? publikacji z zakresu historii mówionej, terenów wielotetnicznego pogranicza, animacji kultury i sztuki, bada? literaturoznawczych. Jej komentarz dost?pny jest tutaj.

Poni?ej znajd? si? propozycje materia?ów, które mo?na wykorzysta? podczas zaj?? po?wi?conych tematyce obecno?ci ?ydów w Bi?goraju:

I. Materia?y graficzne
Ka?da z grafik udost?pniona na stronie (zobacz poszczególne odno?niki na stronie Punkty na mapie) odwo?uje si? do miejsca wa?nego z punktu widzenia historii bi?gorajskich ?ydów. Ka?da z fotografii jest punktem wyj?cia do dalszych poszukiwa? na dany temat. Poni?ej przedstawiam trzy propozycje ich wykorzytania.

1. Grafika przedstawiaj?ca ulic? Lubelsk? mo?e by? wykorzystana do opowie?ci o Singerze i jego twórczo?ci. Jego zwi?zki z Bi?gorajem opisa?a m.in. Agata Tuszy?ska w pracy "Singer. Pejza?e pami?ci". O twórczo?ci Sinera zwi?zej z Bi?gorajem mo?na przeczyta? w . W przysz?o??i pomocna w prowadzeniu zaj?? na ten temat mo?e by? wizyta w Domu Singera - Muzeum Singerowskim budowanym w Mie?cie na szlaku kultur kresowych.
Ten obraz mo?e tak?e przys?u?y? do opowie?ci o ?ydowskim ?yciu religijnym, które toczy?o si? w okolicach ulicy Lubelskiej z uwagi na usytuowan? tam synagog?. O religijnych zwyczajach ?ydowskich mo?na przeczyta? tutaj. U?atwieniem dla opowie?ci o judaizmie b?dzie w przysz?o?ci wizyta w synagodze budowanej w Mie?cie na szlaku kultur kresowych, nawet pomimo tego, ?e nie b?dzie to reprodukcja bi?gorajskiej synagogi.

Zarówno chc?c opracowa? zaj?cia zwi?zane z twórcz??ci? I. B. Singera, jak i po?wi?cone ?wi?tom i zwyczajom ?ydowskim, warto si?gn?? do publikacji "Dziedzictwo kulturowe ?ydów na Lubelszczy?nie: materia?y dla nauczycieli"

2. Zdj?cie cmentarza ?ydowskiego tak?e mo?e pomocne przy przedstawieniu zwyczajów zwi?zanych z religj? ?ydowsk?. Wizyt? na cmentarzu uzupe?ni? mog? warsztaty wed?ug scenariusza opracowanego przez O?rodek "Brama Grodzka - Teatr NN" udost?pnionego w wersji online

3. Zdj?cie w zak?adce "wojna" mo?e by? wykorzystane do warsztatów po?wi?conych pomocy ?ydowskiej spo?eczno?ci Bi?goraja w czasie II wojny ?wiatowej. Dom, przedstawiony na zdj?ciu jest zwi?zany z histori? Pa?stwa Trzci?skich, którzy za pomoc ?ydom zostali zamordowani. Nie zostali oni odznaczeni medalem "Sprawiedliwy w?ród Narodów ?wiata", ale warto te dwa w?tki (Pa?stwo Trzci?scy oraz "Sprawiedliwi") poruszy? jednocze?nie. Dodatkowo w zbiorach O?rodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dost?pna jest relacja pani Danuty Mikulskiej-Renk, której rodzice przechowywali ?ydów w czasie wojny i zostali odznaczeni medlem "Sprawiedliwych".

Do realizacji zaj?? pomocna mo?e by? publikacja wydana przez O?rodek "Brama Grodzka - Teatr NN" dost?pna online oraz relacja Pani Dantuty Mikulskiej-Renk.

II. Scenariusz po?wi?cony problematyce to?samo?ci - do pobrania tutaj
Analiza ankiet przeprowadzonych w?ród m?odzie?y licealnej wykaza?a potrzeb? znalezienie odpowiedzi na pytanie Kim jest ?yd? w odniesieniu do problemu to?samo?ci.