mapa(nie)pamięci
O projekcieAbout the projectPami?? zapisanaPunkty na mapieEdukacjaKontakt

O projekcie

Mapa (nie)pami?ci to próba spojrzenia na bi?gorajsk? spo?eczno?? ?ydowsk? przez pryzmat jej obecnych mieszka?ców. Cz??? z nich mia?a ?ydowskich kolegów i kole?anki, chodzi?a z nimi do szko?y, odwiedza?a ich w domach. Dla innych ?ydowscy mieszka?cy to cz??? historii lokalnej miasteczka, o której chc? pami?ta? i dzieli? si? swoj? wiedz? w tym obszarze. Historia miasta w du?ej mierze nawi?zuje do historii polskich ?ydów. Po II wojnie ?wiatowej krajobraz miasteczka diametralnie si? zmieni?, a pami?? o mieszka?cach ?ydowskiego pochodzenia zosta?a zatarta. Od kilkunastu lat trwa jej przywracanie. Celem Mapy(nie) pami?ci jest próba zebrania wspomnie? i historii zwi?zanych z bi?gorajskimi ?ydami i opracowanie ich w formie elektronicznej. O opowie?ci o nieistniej?cym ju? mie?cie ?ydowskim poprosi?am tak?e osoby, które urodzi?y si? ju? po wojnie i ich pami?? na temat ?ydowskiej historii Bi?goraja jest zapo?yczona od innych. W ten sposób powsta?a subiektywna mapa pami?ci lub niepami?ci.

Autork? koncepcji projektu i wykonania jest Magdalena Kawa - ur. w Bi?goraju, uko?czy?a politologi? oraz turystyk? i rekreacj?. Obroni?a doktorat na temat Holokaustu w dyskursie publicznym. Pracuje w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Che?mie. Wspó?pracuje ze Stowarzyszeniem Dla Ziemi, w którym zajmuje si? edukacj? mi?dzykulturow?. Wspó?tworzy Fundacj? Instytut Kultury Cyfrowej organizuj?c projekty z zakresu edukacji medialnej.

Projekt by? realizowany od VII do XII 2015 roku w ramach przyznanego stypendium. Sk?adam podzi?kowania wszystkim moim rozmówczyniom i rozmówcom za po?wi?cony czas, bezinteresowne dzielenie si? swoj? wiedz? i kontaktami. Dzi?kuj? tak?e Dyrektorowi LO im. ONZ w Bi?goraju Panu Marianowi Klesze za wyra?enie zgody na przeprowadzenie bada? ankietowych w?ród m?odzie?y.

Zrealizowano w ramach stypendium z bud?etu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo MKIDN

Informacje o projekcie w mediach:

Mapa (nie)pami?ci - bilgoraj.com.pl

(Nie)pami?? o bi?gorajskich ?ydach - bilgorajska.pl

Mapa (nie)pami?ci - Platforma Kultury

Mapa (nie)pami?ci - ngo.pl

Mapa (nie)pami?ci - Nowa Gazeta Bi?gorajska

Wie?ci Bi?gorajskie - Bi?gorajska Telewizja Kablowa, (od 27.45)